Loading interface...
Loading interface...
Winners Round 1
Winners Round 2
Winners Quarter-Final
Winners Semi-Final
Winners Final
Grand Final
UYU T
2
咲/Sakiness
0
A
Nagi-nu
2
Kisuke
1
B
shky
2
temari
1
C
R2G Etsuji
2
Ogre
0
D
CND Raito
2
kuam
0
E
たいがー
1
Kaidedede
2
F
Kuro
2
DTN Pega
0
G
Tarakotori
2
あおのり
0
H
Geki HIKARU
2
VGBC JP Luka
0
I
Jagaimo
2
ふぶき
0
J
Paseriman
2
Kikuno
0
K
Gackt
2
Lycopis
0
L
Huto
2
Reo
1
M
kisa
0
Hikari
2
N
Eim
2
ユウ
0
O
Kisha
2
AyaLin
0
P
UYU T
2
Nagi-nu
1
Q
shky
2
R2G Etsuji
1
R
CND Raito
2
Kaidedede
0
S
Kuro
2
Tarakotori
0
T
Geki HIKARU
2
Jagaimo
1
U
Paseriman
0
Gackt
2
V
Huto
0
Hikari
2
W
Eim
0
Kisha
2
X
UYU T
2
shky
1
Y
CND Raito
2
Kuro
0
Z
Geki HIKARU
2
Gackt
0
AA
Hikari
2
Kisha
0
AB
UYU T
2
CND Raito
0
AC
Geki HIKARU
2
Hikari
0
AD
UYU T
2
Geki HIKARU
0
AE
UYU T
2
Geki HIKARU
1
AF
Losers Round 1
Losers Round 2
Losers Round 3
Losers Round 4
Losers Round 5
Losers Quarter-Final
Losers Semi-Final
Losers Final
咲/Sakiness
0
Kisuke
2
AH
temari
0
Ogre
2
AI
kuam
2
たいがー
1
AJ
DTN Pega
2
あおのり
1
AK
VGBC JP Luka
2
ふぶき
0
AL
Kikuno
1
Lycopis
2
AM
Reo
1
kisa
2
AN
ユウ
0
AyaLin
2
AO
Eim
0
Kisuke
2
AP
Huto
2
Ogre
0
AQ
Paseriman
2
kuam
0
AR
Jagaimo
2
DTN Pega
0
AS
Tarakotori
2
VGBC JP Luka
0
AT
Kaidedede
1
Lycopis
2
AU
R2G Etsuji
2
kisa
0
AV
Nagi-nu
2
AyaLin
1
AW
Kisuke
0
Huto
2
AX
Paseriman
2
Jagaimo
1
AY
Tarakotori
2
Lycopis
0
AZ
R2G Etsuji
2
Nagi-nu
1
BA
Kuro
2
Huto
1
BB
shky
2
Paseriman
1
BC
Kisha
1
Tarakotori
2
BD
Gackt
0
R2G Etsuji
2
BE
Kuro
0
shky
2
BF
Tarakotori
2
R2G Etsuji
1
BG
Hikari
1
shky
2
BH
CND Raito
2
Tarakotori
0
BI
shky
2
CND Raito
0
BJ
Geki HIKARU
2
shky
1
BK